Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Användning av cookies samt spårare

transportoren_gdpr

Dataskyddsprinciper för Transportören

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Transportören AB (i denna policy benämnda ’Transportören’ eller ’vi’) är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i de fall det är Transportören som samlar in uppgifterna, exempelvis ifall du beställer en transport via vår hemsida eller frågar efter en offert. I de fall vi fått uppgifterna från annan personuppgiftsansvarig part (t ex då du köpt en produkt av någon som anlitat Transportören för utförande av transport- eller logistiktjänst) är den parten primärt ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Transportörens roll är då att bistå den personuppgiftsansvariga parten som personuppgiftsbiträde.

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress och andra identifikationsdata). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som Transportören erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål, bl a för att kunna leverera gods till en viss mottagare eller för att se till att ingen obehörig tar emot godset.

Av tekniska skäl krävs att viss data samlas in och lagras när du besöker vår hemsida Transportoren.se. Detta inkluderar datum, tid för vistelse, vilka sidor som besöktes, identifikationsdata för webbläsaren och operativsystem som används. Denna data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter;

 • för att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
 • när du kommunicerar med oss i övriga digitala kanaler såsom Facebook, LinkedIn eller liknande.
 • när du köper våra tjänster eller nyttjar våra online-tjänster
 • när den du köpt en produkt av anlitar oss för transport-, logistik-, eller annat tjänsteuppdrag
 • för att utföra undersökningar i syfte att förbättra vår service till dig som kund
 • för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nummer på ID-handling, elektroniska identifikationsdata.

Behandling avser exempelvis insamling, läsning, användning, överföring och radering av personuppgifter.

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning vilket innebär dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

 • när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller den du köpt en produkt av, vilket också kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster.
 • när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller
 • när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.

Säkerhet

Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar Transportören för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Transportören arbetar i enlighet med aktuella och tillämpliga säkerhetsstandarder.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Personuppgifter hålls uppdaterade

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan vända dig till din säljare för att meddela oss om ändringarna. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer Transportören att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig eller den part du köpt en produkt av och som anlitat oss för transport- eller logistiktjänst, samt i de fall brott misstänks och vi är ansvariga mot myndighet att förse dem med dessa uppgifter. För att försäkra oss om att uppgifterna behandlas säkert och endast i syfte att genomföra beställd tjänst och avsett ändamål, är dessa tredje-parter bundna enligt motsvarande lagstadgade skyldigheter som gäller för Transportören. Detta sker genom att Transportören tecknar ett s k biträdesavtal med sådan aktuell tredje part.

Vi använder enbart databehandlare i EU eller i land som kan ge dina uppgifter tillräcklig skydd.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att Transportören upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längst ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

I de fall Transportören mottagit dina personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig part, skall du i första hand vända dig till den personuppgiftsansvariga parten (t ex den du köpt eller beställt en produkt från).

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla ditt önskemål och genomföra begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med annan lagstiftning och övriga bestämmelser.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter på informationen i denna policy alternativt frågor och förslag gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via följande kanaler:

infoattransportoren.se (info[at]transportoren[dot]se)
Transportören AB
Knipplekullen 3
417 05 Göteborg

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Denna policy är senast uppdaterad 2018-05-23. Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – även kallad GDPR.

Användning av cookies och spårare

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om vilka webbsidor som har besökts hos oss. Något som Transportören använder för att ta fram statistik om användares besök, som används för att förbättra våra tjänster. Men inga uppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in. Cookies kan även användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, så att våra tjänster blir enklare att använda. Ibland används cookies för att kunna erbjuda besökarna relevant marknadsföring, baserat på vilka webbsidor hos oss som har besökts. Cookies raderas direkt när du stänger ner din webbläsare (sessions-kakor) eller lagras för att underlätta vid framtida besök (permanenta kakor). Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar. Spårare är små transparenta bildfiler som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. Dessa används för att följa upp statistik på hur många av våra utskickade mejl som kommer fram, öppnas och läses. Det är möjligt att tacka nej till denna typ av e-post från oss via instruktioner i dessa.

Cookies som används på Transportörens webbplatser

 • Google Analytics: Används för att analysera trafiken på våra webbplatser för att kunna utveckla dem.
 • Facebook och Apsis Lead: Används för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/
 

 

Bolag inom Transportören Sverige som omfattas av denna policy;

Transportören AB, Transportören Logistik AB.